ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

ITA 2023 : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

3 สิงหาคม 2566

ITA 2023 : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติการใช้บัญชีอีเมลโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา (@woranari.ac.th)

20 มิถุนายน 2566

ประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติการใช้บัญชีอีเมลโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา (@woranari.ac.th)

หลักสูตรวิชาหน้าที่พลเมืองบูรณาการต้านทุจริตศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

3 ธันวาคม 2565

หลักสูตรวิชาหน้าที่พลเมืองบูรณาการต้านทุจริตศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

13 กันยายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

แนวปฏิบัติในการเรียนโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

11 กรกฏาคม 2565

แนวปฏิบัติในการเรียนโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565

28 มีนาคม 2565

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565

28 มีนาคม 2565

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565

10 มีนาคม 2565

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565

10 มีนาคม 2565

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565

ระบบรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (ห้องเรียนทั่วไป/ความสามารถพิเศษ/โควต้า)

8 มีนาคม 2565

ระบบรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (ห้องเรียนทั่วไป/ความสามารถพิเศษ/โควต้า)

การลงทะเบียนเรียนโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2564

19 ธันวาคม 2564

การลงทะเบียนเรียนโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อส่งเสริมการจบหลักสูตรการศึกษา

ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

26 กรกฏาคม 2564

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

8 เมษายน 2564

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

ประกาศ รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2563

24 พฤศจิกายน 2563

ประกาศ รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง กำหนดปฏิทินโรงเรียนช่วงปิดเรียนที่ 1 และการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

13 พฤศจิกายน 2563

ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง กำหนดปฏิทินโรงเรียนช่วงปิดเรียนที่ 1 และการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563

1 สิงหาคม 2563

ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563

ประกาศรายชื่อนักเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

30 มิถุนายน 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และรายละเอียดการมอบตัวนักเรียนปีการศึกษา2563

12 มิถุนายน 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และรายละเอียดการมอบตัวนักเรียนปีการศึกษา2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และรายละเอียดการมอบตัวนักเรียนปีการศึกษา2563

11 มิถุนายน 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และรายละเอียดการมอบตัวนักเรียนปีการศึกษา2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ประเภทโควตา เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

4 มีนาคม 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ประเภทโควตา เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

Open House ปีการศึกษา 2562

30 มกราคม 2563

Open House “วรนารีวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา สรรค์สร้างนวัตกรรม สู่ ThaiLand 4.0”

ประกาศข้อปฏิบัติในการสอบ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

9 มกราคม 2563

ประกาศข้อปฏิบัติในการสอบ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่องห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม(Intensive English)

24 ธันวาคม 2562

ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่องห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม(Intensive English) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

29 มีนาคม 2562

ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก นักเรียนความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

27 มีนาคม 2562

ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก นักเรียนความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (ประเภทโควตา นักเรียนเดิม)

20 มีนาคม 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (ประเภทโควตา นักเรียนเดิม)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

14 มีนาคม 2562

ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรือง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

13 มีนาคม 2562

ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

13 มีนาคม 2562

ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท โควตา ปีการศึกษา 2562

11 มีนาคม 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท โควตา ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1  และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

6 มีนาคม 2562

ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1  โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP EP SMTE และรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษา และ SMTE ประจำปีการศึกษา 2562

ผลการรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

25 ธันวาคม 2561

ผลการรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

โครงการ RSU Digital Game Dev ครั้งที่ 1 จากมหาวิทยาลัยรังสิต

18 กันยายน 2561

มหาวิทยาลัยรังสิตจัด workshop โครงการ RSU Digital Game Dev ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 223 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET (Thailand Educational Development and Evaluation Tests)

16 สิงหาคม 2561

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET (Thailand Educational Development and Evaluation Tests)

ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

1 สิงหาคม 2561

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ประกาศรายชื่อจัดห้องเรียนชั้น ม.4 และกำหนดการอบรมอัตลักษณ์ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2561

7 เมษายน 2561

ประกาศรายชื่อจัดห้องเรียนชั้น ม.4 และกำหนดการอบรมอัตลักษณ์ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อจัดห้องเรียนชั้น ม.1 และกำหนดการอบรมอัตลักษณ์ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2561

5 เมษายน 2561

ประกาศรายชื่อจัดห้องเรียนชั้น ม.1 และกำหนดการอบรมอัตลักษณ์ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

4 เมษายน 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2561

3 เมษายน 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อจัดห้องเรียนชั้น ม.2,3,5,6 และกำหนดการอบรมอัตลักษณ์ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2561

2 เมษายน 2561

ประกาศรายชื่อจัดห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 และกำหนดการอบรมอัตลักษณ์นักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1-17 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก นักเรียนความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2561

28 มีนาคม 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก นักเรียนความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

20 มีนาคม 2561

ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท โควตา (เพิ่มเติม)

19 มีนาคม 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท โควตา (เพิ่มเติม) โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

16 มีนาคม 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท โควตา โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

9 มีนาคม 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท โควตา โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ

5 มีนาคม 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561

Open House “วรนารีวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา สรรค์สร้างนวัตกรรม สู่ ThaiLand 4.0”

9 กุมภาพันธ์ 2561

ขอเรียนเชิญท่านร่วมกิจกรรมและส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงาน Open House “วรนารีวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา สรรค์สร้างนวัตกรรม สู่ ThaiLand 4.0”