กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสมยศ หมื่นรันต์

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 • นางศิชล สิงคมาศ

 • นางจำเนียร กาญจนอารี

 • นางศุภลักษณ์ นิลรัตน์

 • นางบุณยนุช สิทธิโชค

 • นางดวงตา มุสิกะชนะ

 • นางสาววลีรัตน์ สุขาพันธุ์

 • นางสาวอรวรรณ แก้วหนูนวล

 • นางสาวชุลีพร สุวรรณทวี

 • นายอาภรณ์ พงศ์ประยูร

 • นางสุดาวดี สมบัติยานุชิต

 • นางสาวขนิษฐา สุวรรณมณี

 • นางสาวณัฐณัฏฐ์ สิริบูรณการ

 • นางสาวชุติมา แก้ววิเชียร

 • นางเขมิการ์ พูลสวัสดิ์

 • นางสาวสุดาวรรณ บัวผุด

 • ว่าที่ ร.ต.สิรภพ จิวานิช

 • นางสายใจ โสภาริพันธ์

 • นางสาวณัฐนันท์ คงประพันธ์

 • นายพฤฒ ใบระหมาน

 • นางสาวชนกานต์ ฉิมวงศ์

 • นางพรทิพย์ โรจนหัสดิน

 • นางสาวพัชรินทร์ แก้วศรี

 • นางสาวภัศรา ยอดสุวรรณ์

 • นางสาวจารุวรรณ คำพรหม

 • นางสาวนุรนี ลาเตะ

 • นางสาวกังวานรัตน์ อัฒพันธ์

บุคลากรหน่วยงานอื่นๆ