กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2

นางสุพัตรา ชูสุทธิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2/ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

 • นางสาวจิรัฐิติกาล แก้วละเอียด

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2/ครูสอนภาษาจีน

 • นายพฤฒ ใบระหมาน

  ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส / หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษภาษา

 • นางชุลีพร แซ่หล่อ

  ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

 • นางสาวภัศรา ยอดสุวรรณ์

  ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

 • นางสาวณัฐนันท์ คงประพันธ์

  ครูสอนภาษาเกาหลี

 • นางสาวจารุวรรณ คำพรหม

  ครูสอนภาษาเกาหลี

 • นางพรทิพย์ โรจนหัสดิน

  ครูสอนภาษาฝรั่งเศส

 • นางสาวพัชรินทร์ แก้วศรี

  ครูสอนภาษาฝรั่งเศส

 • นางสาวนุรนี ลาเตะ

  ครูสอนภาษามาลายู

 • นางสุดาวรรณ มณีโชติ

  ครูสอนภาษาจีน

 • นางวรรณวิภา ทองชูช่วย

  ครูสอนภาษาจีน

 • นางสาวสิริมล บุญมือง

  ครูสอนภาษาจีน

บุคลากรหน่วยงานอื่นๆ