กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวมารศรี สนทนา

หัวหน้ากลุ่มสาระ

  • นางสาวธัญญาภรณ์ หมื่นเมือง

  • นางสาวพวงรัตน์ อดุลย์

  • นางธิดารัตน์ ตุลวรรธนะ

  • นางสาวนุชนาถ เพ็ชรพวง

  • นายสุเมศ เพ็งโอ

  • นายศรากร มาตมูลตรี

  • นายกิตติพงค์ เลิศคารม

  • นางปรารถนา พลศรี

  • นายวุฒิชัย อินทรัตน์

  • นายสมคิด จันทร์นวล

บุคลากรหน่วยงานอื่นๆ