กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางธิดารัตน์ ตุลวรรธนะ

ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ

 • นางสาวธัญญาภรณ์ หมื่นเมือง

  ครู

 • นางสาวพวงรัตน์ อดุลย์

  ครู

 • นางสาวนุชนาถ เพ็ชรพวง

  ครู

 • นายสุเมศ เพ็งโอ

  ครู

 • นายกิตติพงค์ เลิศคารม

  ครู

 • นายวุฒิชัย อินทรัตน์

  ครู

 • นายสิทธิเดช ศรีนวล

  ครู

 • นางสาวมัณฑ์ลิกา คงอนันต์

  ครู

 • นายสุรใจ เกษเหมือน

  ครู

 • นางสาวจันทรวิมล เหล่าทอง

  ครู

 • นางสาวคณาวัลย์ เทพสุวรรณ

  ครู

 • นายสายฟ้า ศรีแก้ว

  ครู

บุคลากรหน่วยงานอื่นๆ