กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวมารศรี สนทนา

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 • นางสาวธัญญาภรณ์ หมื่นเมือง

  ครู

 • นางสาวพวงรัตน์ อดุลย์

  ครู

 • นางธิดารัตน์ ตุลวรรธนะ

  ครู

 • นางสาวนุชนาถ เพ็ชรพวง

  ครู

 • นายสุเมศ เพ็งโอ

  ครู

 • นายศรากร มาตมูลตรี

  ครู

 • นายกิตติพงค์ เลิศคารม

  ครู

 • นางปรารถนา พลศรี

  ครู

 • นายวุฒิชัย อินทรัตน์

  ครู

 • นายสมคิด จันทร์นวล

  ครู

 • นางนันท์ริณี ชูใหม่

  ครู

บุคลากรหน่วยงานอื่นๆ