กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางกชกร สุวลักษณ์

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 • นายอุทิต พงษ์สวัสดิ์

 • นายประพจน์ จู่เซ่งเจริญ

 • นางวิภาภรณ์ ถนอมศักดิ์

 • นางชนิฐา เหมบัณฑิต

 • นางกาญจนา ดำเกลี้ยง

 • นางวิไลกร พงศ์ดี

 • นางสาวพิไลลักษณ์ สว่างแสง

 • นางเธียรธิดา ปาณะศรี

 • นายสำเร็จ สระขาว

 • นางสาววรรณดี สันโห

 • นายนุกูล ช่วยเนียม

 • นายนภดล ภูริมงคล

 • นางสาวฐิติมา ขวัญดี

 • นางสาวบงกชรวี รัตนวงศ์

 • นางพิชานัน รัตนพัฒนกิจ

 • นางสาวปราณี ทองรมย์

 • นางสาวพรนิตย์ เกื้อบุญ

บุคลากรหน่วยงานอื่นๆ