กลยุทธ์

1. พัฒนาผู้เรียนเพื่อให้มีทักษะ สมรรถนะ ความรู้พื้นฐาน ที่จำเป็นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ จิตสำนึกความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถทักษะการสอนที่ทันสมัยอย่างครูมืออาชีพ

4. พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานเทียบเคียงนานาชาติตามมาตรฐานสากล

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศระดับสากล

6. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีให้มีความพร้อม ทันสมัย และส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อ นวัตกรรม วิจัยในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

7. พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ระบบ Zero Waste

8. จัดระบบนิเทศ ติดตามการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

9. ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

จุดเน้น

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระให้สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 50

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถที่หลากหลาย

3. เสริมสร้างอัตลักษณ์ตามคติพจน์ของโรงเรียนทั้ง 4 ด้าน คือ จรรยางาม ความรู้ดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

4. พัฒนาผู้บริหารให้มีความรู้ความสามารถในการนำองค์กร นิเทศกำกับติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. พัฒนาครู บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการสอนที่ทันสมัย และเป็นครูมืออาชีพ

6. พัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่มีคุณภาพ ครบทุกห้องเรียน

7. พัฒนาบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ร่มรื่น สวยงาม

8. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีทั้งการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่ทันสมัย

9. พัฒนาระบบประกับคุณภาพ และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

10. เสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นวรนารีเฉลิมให้กับครู บุคลากร นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

จรรยางาม

อัตลักษณ์ของนักเรียน

จรรยางาม ความรู้ดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม