สนับสนุนการสอน

นางสาวจิระภา รักษ์ทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 • นางสาววรรณา บินดุส๊ะ

  ครู

 • นางจุฑามาศ ธมานิมิตร

  ครู

 • นางสาวอามีเน๊าะ ดาแม

  ครู

 • นางสาวโฉมศรี ยังให้ผล

  ครู

 • นางนวรัตน์ บุญทิพย์

  ครู

 • นางสาวรอฮานา จารู

  ครู

 • นางสาวเสาวนีย์ อินทร์จักร์

  ครู

บุคลากรหน่วยงานอื่นๆ