คณะผู้บริหาร

นายอนันต์ ผุดเกตุ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

 • นางอรนุช สงแก้ว

  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ

 • นายทวีพล ผลบุญ

  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

 • นางอรทัย แก้ววิชิต

  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

 • นายนพดล หมิดทองคำ

  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

บุคลากรหน่วยงานอื่นๆ