ทำเนียบผู้บริหาร
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

2448 - 2457 นางนารีวิจารณ์ (เทียบ ถาวร) ป.ภาษาไทย (โรงเรียนสตรี (เอกชน) เมืองสงขลา)

2457 - 2464 นางนิลุบล (นิล) รุจิธรรม ป.ภาษาไทย (โรงเรียนสตรี (มหาวชิราวุธ) จังหวัดสงขลา)
"18 มิถุนายน 2464 - ปัจจุบัน ร.ร.วรนารีเฉลิม"

2464 - 2474 นางสิทธิธนศักดิ์ (เพียร นกแก้ว) ป.ภาษาอังกฤษ (สิงคโปร์)

2474 - 2477 นางยี่สุ่น อัชกุล ป.ม.

2477 - 2479 นางสาวทิพยาภา พัฒนานนท์ ป.ม.

2479 - 2481 นางตาบ แรงขำ ป.ม. นางนิลุบล รุจิธรรม (รักษาการ)

2481 - 2484 นางสาวอาภรณ์ คชเสนี อ.บ., ป.ม. (คุณหญิงอาภรณ์ กฤษณามระ)

2484 - 2485 ม.ล.ประชุมพร ไกรฤกษ์ B.Ed. (U.P.)
นางเล็กดา (ถาวร) จุลสมัย (รักษาการ)

2485 - 2490 นางสาวจรัสสม ปุนณะหิตานนท์ ป.ม.

2490 - 2492 นางสาวสมลักษณ์ หิตะศักดิ์ อ.บ., ป.ม., M.E.d.

2492 - 2499 นางภัทรา อภิชัยศิริ ป.อ.

2499 - 2504 นางโสมรัสมิ์ จันทรประภา อ.บ., ป.ม.
(คุณหญิงโสมรัสมิ์ จันทรประภา)

2505 - 2509 นางสาวสุพาทินี ศุขะวณิช อ.บ., ป.ม.
นางธัญภร ภาณุมาศ ณ อยุธยา (รักษาการ)

2510 - 2524 นางอาภรณ์ สาครินทร์ วท.บ., พ.ม.

20 พ.ค. 2524 - 8 พ.ย. 2528 นางประหยัด ศรีบุญชู M.A.

8 พ.ย. 2528 - 30 ก.ย. 2532 นางอาภรณ์ สาครินทร์ วท.บ., พ.ม.

1 ต.ค. 2532 - 30 ก.ย. 2535 นางเบญจมาส ทัศนกุล กศ.บ.

1 ต.ค. 2535 - 30 ก.ย. 2536 นางสาวสุดี ปุญญะ กศ.บ.

1 ต.ค. 2536 - 30 ก.ย. 2540 นางอัปสร วังสะวิบูลย์ ค.ม.

1 ต.ค. 2540 - 9 ธ.ค. 2545 นายโสภณ สุขโข ศศ.บ.

1 ต.ค. 2547 - 30 ก.ย. 2555 นางบุปผา มณีพรหม รป.ม.

1 ต.ค. 2555 - 30 ก.ย. 2558 นายวินิจ ซุ้นสุวรรณ รป.ม.

21 พ.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2559 นายจำรัส ฟองมณี

22 พ.ย. 2559 - 21 ต.ค. 2563 ดร.อุดม ชูลีวรรณ

26 ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน นายอนันต์ ผุดเกตุ