กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายอโณทัย พกแดง

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 • นายณัฐวุฒิ พงศ์จันทรเสถียร

 • นายนิกร มหันต์กิจ

 • นางโกมล รัตนบุรี

 • นางละม้าย ชูสุวรรณ

 • นางมลทิพ โชติรัตน์

 • นางกัลยาณี สุดทองคง

 • นางสาวเพ็ญศิริ วุฒิปุนยะ

 • นางแน่งน้อย ขวัญสังข์

 • นางสุธีรนุช อมรนรชัย

 • นางวลัยภรณ์ สุวรรณสะอาด

 • นางกัลยาณ์ มหันต์กิจ

 • นางจรัสศรี หวังแดง

 • นางสาวจิตรนาถ ปานแก้ว

 • นางสาวจุฑาทิพย์ มหาพรหมประเสริฐ

 • นางศศิธร ธรรมปาโล

 • นางพิมพรรณ จันทา

 • นางศุภวรรณ บุญขาว

บุคลากรหน่วยงานอื่นๆ