กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางเดือนฉาย สุวรรณมุสิก

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 • นางอรุณรัตน์ สุวรรณรัตน์

  ครู

 • นางสาวโรสนา โซ๊ะซูมะ

  ครู

 • นางสาวมัยมุน ดงมูซอ

  ครู

 • นางสาวมนทิรา ปาลรัตน์

  ครู

 • นางสาวนุรฟีรดาวส์ สาเมาะ

  ครู

 • นายธวชิน สุขเล็ก

  ครู

 • นายหัสนัย แก้วประดับ

  ครู

 • นายรัฐพล ศิริวงศ์

  ครู

บุคลากรหน่วยงานอื่นๆ