กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายวิจิตร พุ่มพวง

หัวหน้ากลุ่มสาระ

  • นายอรุณโชติ ชนะโชติ

  • นางสุภัททา สิทธิชัย

  • นางเดือนฉาย สุวรรณมุสิก

  • นายธีรยุทธ บุญมณี

  • นายพีรพล บุญญานุวัตร

  • นางอรุณรัตน์ สุวรรณรัตน์

บุคลากรหน่วยงานอื่นๆ