กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายลาภผล แก้วสุข

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 • นายพานิช ผอมภักดี

 • นางละออง สุขศรี

 • นางปรีดา ช่วยปู

 • นางสุดใจ บำรุงวงศ์

 • นางรุ่งทิวา เย็นวิเศษ

 • นางพูนสุข เพ็งสถิตย์

 • นายไพศาล สหัสรังสี

 • นางพนัชกร ฟูเกียรติสุทธิ์

 • นางสาวนาฏญา บุญนะรัตน์

 • นางเฉลิมศรี ศิวติณฑุโก

 • นางวรรณกมล มังสาทอง

 • นายปรุง สุวลักษณ์

 • นางสาวศิริพร รัชชู

 • นางพัชนีย์ มาฮาซัน

 • นางสาวสายพิน จุลมาศ

 • นางสาวสาวิตรี บูละ

บุคลากรหน่วยงานอื่นๆ