กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางรัตนา บุญทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 • นายวิชิต หนูผุด

 • นางอิงอร ธรรมประพัทธ์

 • นางสาวสุนันทา ดนัยสร

 • นางกาญจนา พรมประถม

 • นางธัญญวดี เสพมงคลเลิศ

 • นางสาวฐิติชญา เลิศจำรัสพงศ์

 • นางอรสา สุขสกุล

 • นางเชาวเรศ สุวลักษณ์

 • นายอัดลาล รุ่งหีม

 • นายศุภร วงศ์สุวรรณ

 • นางลัดดา สหัสรังสี

 • นางสาวณิชดาพร หวานสนิท

บุคลากรหน่วยงานอื่นๆ