กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางรัตนา บุญทอง

ครู

 • นายวิชิต หนูผุด

  ครู

 • นางอิงอร ธรรมประพัทธ์

  ครู

 • นางสาวสุนันทา ดนัยสร

  ครู

 • นางกาญจนา พรมประถม

  ครู

 • นางธัญญวดี เสพมงคลเลิศ

  ครู

 • นางเชาวเรศ สุวลักษณ์

  ครู

 • นายอัดลาล รุ่งหีม

  ครู

 • นายศุภร วงศ์สุวรรณ

  ครู

 • นางลัดดา สหัสรังสี

  หัวหน้ากลุ่มสาระ

 • นางสาวณิชดาพร หวานสนิท

  ครู

 • นางสาวนงลักษณ์ หนูประสิทธิ์

  ครู

 • นางสาวธิดารัตน์ บัวบุศ

  ครู

 • นางกระแส โอทอง

  ครู

บุคลากรหน่วยงานอื่นๆ