กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางลัดดา สหัสรังษี

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 • นางกาญจนา พรมประถม

  ครู

 • นายศุภร วงศ์สุวรรณ

  ครู

 • นางสาวนิตยา พรมขาวทอง

  ครู

 • นายสมปอง สว่างพงศ์

  ครู

 • นายดลคอลิบ นิลสกุล

  ครู

 • นางสาวสวิตตา ดำสองสี

  ครู

บุคลากรหน่วยงานอื่นๆ