กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางลัดดา สหัสรังษี

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 • นางรัตนา บุญทอง

  ครู

 • นายวิชิต หนูผุด

  ครู

 • นางอิงอร ธรรมประพัทธ์

  ครู

 • นางสาวสุนันทา ดนัยสร

  ครู

 • นางกาญจนา พรมประถม

  ครู

 • นายศุภร วงศ์สุวรรณ

  ครู

 • นางกระแส โอทอง

  ครู

 • นางสาวนิตยา พรมขาวทอง

  ครู

 • นายสมปอง สว่างพงศ์

  ครู

 • นายดลคอลิบ นิลสกุล

  ครู

บุคลากรหน่วยงานอื่นๆ