กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุฐิยา เพชรวงษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 • นางสุภาพร แก้วสะโร

 • นางสุขศรี เตโช

 • นายไวยฤทธิ์ ณรงค์ราช

 • นายสมนึก ไชยชาญยุทธ์

 • นายคนอง หนูจันทร์

 • นางสาวพัฒตราพร สงสุรินทร์

 • นางสุพรรณี สารสำเร็จ

 • นางพรพรรณ วิไลมงคลดี

 • นางสารภี ธนนิมิตร

 • นางสายน้ำผึ้ง ประสานสงค์

 • นางสาวยาริณี จะเรเสะ

 • นางยุวรัตน์ อินทรัตน์

 • นางสาวมารีย๊ะ แอหลัง

 • นางสาวศิริพร ไชยศรี

 • นางสาวโสภาพรรณ ชายแก้ว

 • นางสาวมลิวัลย์ ดอกเตย

 • นางสุภาณี คงประมูล

 • นางอังคณา โฆษิตธาตรีชูจันทร์

 • นายพิภพ ปิยะมิตร

  ครู

บุคลากรหน่วยงานอื่นๆ