ประกาศผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Administrator

นักเรียนสามารถเข้าไปดูผลคะแนนและพิมพ์รายงานได้ 5  ช่องทางดังนี้

link 1

link 2

link 3

link 4

link 5

เข้าสู่ระบบโดย

หมายเลขประจำตัว : ใช้หมายเลขประจำตัวนักเรียน

รหัสผ่าน : ใช้วันเดือนปีเกิด ตัวอย่าง 02/02/2545

หมายเหตุ การเข้าระบบรับได้ครั้งละ 100 คน

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565