ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียน ปีการศึกษา 2566

Administrator

ประกาศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ ไปรายงานตัวและมอบตัว ณ โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรให้ไปเข้าเรียน

ในวันที่ 8 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (กรณีไม่ไปรายงานตัวและมอบตัว ภายในกำหนดถือว่าสละสิทธิ์)

 

-  ประกาศและบัญชีแนบท้าย ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 >>>คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ITA 2023 : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติการใช้บัญชีอีเมลโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา (@woranari.ac.th)
การดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 3 กรณีพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
การเลือกกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2566
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566