แบบบันทึกการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ เดือนพฤศจิกายน

Administrator

แบบบันทึกการจัดการเรียนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป 

หลังจากที่ครูประจำวิชาได้จัดการเรียนรู้ตามตารางสอนในแต่ละวันแล้วให้บันทึกข้อมูลนี้เป็นประจำทุกครั้งที่มีการเรียนการสอน

แบบบันทึกการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ เดือนพฤศจิกายน คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ประกาศการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
แนวทางการจัดการเรียนรู้ วิชาวรนารีศึกษา
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
รหัสชั้นเรียนออนไลน์ Google Classroom 2/2564