แบบบันทึกการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ เดือนพฤศจิกายน

Administrator

แบบบันทึกการจัดการเรียนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป 

หลังจากที่ครูประจำวิชาได้จัดการเรียนรู้ตามตารางสอนในแต่ละวันแล้วให้บันทึกข้อมูลนี้เป็นประจำทุกครั้งที่มีการเรียนการสอน

แบบบันทึกการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ เดือนพฤศจิกายน คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565