การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Administrator

การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2566

*ตารางสอบ
   - ตารางสอบปลายภาค ม.ต้น  >>>CLICK
   - ตารางสอบปลายภาค ม.ปลาย  >>>CLICK

*ตารางการจัดห้องสอบ
   - ตารางการจัดห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ม.ต้น  >>>CLICK  
   - ตารางการจัดห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ม.ปลาย  >>>CLICK

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค >>>CLICK

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
กิจกรรมการเรียนการสอนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
แบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2567