การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Administrator

การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2566

*ตารางสอบ
   - ตารางสอบปลายภาค ม.ต้น  >>>CLICK
   - ตารางสอบปลายภาค ม.ปลาย  >>>CLICK

*ตารางการจัดห้องสอบ
   - ตารางการจัดห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ม.ต้น  >>>CLICK  
   - ตารางการจัดห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ม.ปลาย  >>>CLICK

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค >>>CLICK

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติการใช้บัญชีอีเมลโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา (@woranari.ac.th)
การดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 3 กรณีพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
การเลือกกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2566
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศผลการรับย้ายนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566