การสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Administrator

การสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2565

- ตารางสอบ >>>CLICK

- ตารางการจัดห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ >>>CLICK

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติในการเรียนโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2566
ตารางเรียนนักเรียน 1/65 (ฉบับปรับปรุงใหม่)
การเลือกกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2565
การเลือกกิจกรรมชุมนุม ม.1 ปีการศึกษา 2565