สื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอน ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักระดับชั้น ป.1 - ม.6

Administrator

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดทำสื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอน ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ระดับชั้น ป.1 - ม.6 เพื่อให้ครูผู้สอนนำไปใช้จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับที่ต้องปรับปรุง

สามารถดาวน์โหลดสื่อ คลิกที่นี่

ดูรายละเอียดสื่ออื่น ๆ ทางเว็บไซต์สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการเลือกกิจกรรมชุมนุมและรายชื่อกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2567
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
กิจกรรมการเรียนการสอนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567