แนวปฏิบัติการเยี่ยมบ้านออนไลน์สำหรับครูที่ปรึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564

Administrator

กิจกรรมเยี่ยมบ้าน ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม ถึง 20 สิงหาคม 2564 รูปแบบออนไลน์

ด้วยแอพลิเคชัน DSchool และ Google Form

คู่มือการใช้งานระบบ DSchool คลิกที่นี่

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลการเยี่ยมบ้าน คลิกที่นี่

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

1. เตรียมไฟล์รูปภาพ จำนวน 3 รูป ดังนี้
   1.1 รูปถ่ายนักเรียน (เป็นไฟล์ .jpg ขนาดไม่เกิน 10 MB)
   1.2 รูปบ้านนักเรียนทั้งหลัง พร้อมนักเรียน และผู้ปกครอง (เป็นไฟล์ .jpg ขนาดไม่เกิน 10 MB)
   1.3 รูปภายในบ้านนักเรียน พร้อมนักเรียน และผู้ปกครอง (เป็นไฟล์ .jpg ขนาดไม่เกิน 10 MB)

2. เตรียมข้อมูลตำแหน่งบ้านของนักเรียน ผ่านเว็บไซต์ https://mycurrentlocation.net/
โดยใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อยู่หน้าบ้านให้เห็นท้องฟ้า แล้วเปิดเว็บไซต์นี้ จากนั้นให้อนุญาตให้เว็บเข้าถึง (พิกัดที่เราอยู่) จากนั้นคัดลอก Latitude และ Longitude กรอกลงในฟอร์มกรอกข้อมูลนักเรียน

3. เข้า ลิงค์ / QR-Code เพื่อกรอกข้อมูลนักเรียนในระดับชั้นของตนเอง
ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

ลิงค์ / QR-Code เพื่อกรอกข้อมูลนักเรียนในระดับชั้นของตนเอง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   https://forms.gle/BB27F2mYmYP88YeP8

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   https://forms.gle/F7V2ybXxoZL37L9s8

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   https://forms.gle/SurshhSc3F9LaP2p7

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   https://forms.gle/HqUcJmgNJqXQLFK49

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   https://forms.gle/vtGKHryQrmLoARW8A

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   https://forms.gle/ztk2x3785c1dXFJS6
 

ขั้นตอนสำหรับครูที่ปรึกษา เพื่อรวบรวมข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

1. ส่งไฟล์ PDF (ขั้นตอนการกรอกข้อมูลนักเรียน สำหรับนักเรียน) เพื่อให้นักเรียนอ่านและทำความเข้าใจขั้นตอนการกรอกข้อมูลนักเรียน โดยมีขั้นตอนทั้งหมด 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมไฟล์รูปภาพ จำนวน 3 รูป ดังนี้
    1.1 รูปถ่ายนักเรียน (เป็นไฟล์ .jpg ขนาดไม่เกิน 10 MB)
    1.2 รูปบ้านนักเรียนทั้งหลัง พร้อมนักเรียน และผู้ปกครอง (เป็นไฟล์ .jpg ขนาดไม่เกิน 10 MB)
    1.3 รูปภายในบ้านนักเรียน พร้อมนักเรียน และผู้ปกครอง (เป็นไฟล์ .jpg ขนาดไม่เกิน 10 MB)
ขั้นตอนที่ 2 เตรียมข้อมูลตำแหน่งบ้านของนักเรียน ผ่านเว็บไซต์ https://mycurrentlocation.net/ โดยใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อยู่หน้าบ้านให้เห็นท้องฟ้า แล้วเปิดเว็บไซต์นี้ จากนั้นให้อนุญาตให้เว็บเข้าถึง (พิกัดที่เราอยู่) จากนั้นคัดลอก Latitude และ Longitude กรอกลงในฟอร์มกรอกข้อมูลนักเรียน
ขั้นตอนที่ 3 เข้า ลิงค์ / QR-Code เพื่อกรอกข้อมูลนักเรียนในระดับชั้นของตนเอง

2. แจ้งให้นักเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนให้เสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น. เพื่อหลังจากนั้นผู้ดูแลระบบจะดำเนินการสรุป ประมวลผลข้อมูลที่นักเรียนกรอกเป็นไฟล์ PDF และส่งไฟล์ PDF ให้กับครูที่ปรึกษาต่อไป

3. ครูที่ปรึกษาร่วมกันวางแผนการเยี่ยมบ้านนักเรียนด้วยระบบออนไลน์ โดยขณะเยี่ยมบ้านให้มีนักเรียน ผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษา พร้อมทั้งบันทึกภาพการเยี่ยมบ้านด้วยระบบออนไลน์ เพื่อเก็บข้อมูลไว้สำหรับรายงานผลต่อไป
ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศผลการรับย้ายนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566
ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียน ปีการศึกษา 2566
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมการเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565