กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์

Administrator

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

จัดกิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าปรึกษา และทบทวนบทเรียน ตามความสนใจของนักเรียน นอกเหนือจากเวลาเรียน (ช่วงเวลา 16.00 - 17.00 น.)

✔สำหรับนักเรียนที่สนใจ ตรวจสอบเนื้อหา วัน เวลา และเข้าห้องเรียนออนไลน์ ตามตารางเรียน คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

นิทรรศการนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ยุค COVID-19 “ร้อยปีวรนารี ร้อยเรียงวิถีสอน”
ประกาศผลการเข้าร่วมกิจกรรม “Math Game Online By SUDOKU”
กิจกรรม “Math Game Online By SUDOKU”
ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 | Science Week 2021
ประกาศผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ครึ่งภาคเรียนแรก)