กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์

Administrator

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

จัดกิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าปรึกษา และทบทวนบทเรียน ตามความสนใจของนักเรียน นอกเหนือจากเวลาเรียน (ช่วงเวลา 16.00 - 17.00 น.)

✔สำหรับนักเรียนที่สนใจ ตรวจสอบเนื้อหา วัน เวลา และเข้าห้องเรียนออนไลน์ ตามตารางเรียน คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการเลือกกิจกรรมชุมนุมและรายชื่อกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2567
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
กิจกรรมการเรียนการสอนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567