ประกาศผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564

Administrator

ประกาศผลการเรียนออนไลน์

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564

 

1. ลิงค์เข้าสู่ระบบผลการเรียนออนไลน์ จำนวน 5 ลิงค์ ได้แก่

2.  รหัสผ่าน คือ วัน/เดือน/ปี พ.ศ. เกิด ของนักเรียน (มีเครื่องหมาย / ด้วย) ตัวอย่าง 02/02/2545  ! หากไม่พบข้อมูล ให้แจ้งครูที่ปรึกษา เพื่อติดต่องานทะเบียนและวัดผล  โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565