การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Administrator

การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2565

     - ตารางสอบ ม.ต้น >>>CLICK

     - ตารางสอบ ม.ปลาย >>>CLICK

     - ตารางการจัดห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ >>>CLICK

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565
เกียรติบัตรงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
เงินปิดบัญชีธนาคารโรงเรียนนักเรียนที่จบ ม. 3 และ ม. 6 ปีการศึกษา 2564
แนวปฏิบัติในการเรียนโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
การสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565