การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Administrator

การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2565

     - ตารางสอบ ม.ต้น >>>CLICK

     - ตารางสอบ ม.ปลาย >>>CLICK

     - ตารางการจัดห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ >>>CLICK

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การรับย้ายนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
สมัครสอบ Pre-Woranari 2566
หลักสูตรวิชาหน้าที่พลเมืองบูรณาการต้านทุจริตศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565