โครงการ RSU Digital Game Dev ครั้งที่ 1 จากมหาวิทยาลัยรังสิต

Administrator

 เชิญชวนนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย ที่มีใจรักการเขียนโปรแกรม สมัครเพื่อร่วมทำ workshop โครงการ RSU Digital Game Dev ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น.

 รับสมัครตั้งแต่วันที่ - 2 ต.ค. 61 พร้อมมัดจำค่าสมัคร คนละ 100 บาท (ได้รับเงินมัดจำคืน เมื่อเข้าอบรม)

 สถานที่รับสมัคร : ห้องสำนักงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (ห้อง 111) ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565