กิจกรรมการเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

Administrator

กิจกรรมการเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

วันที่ 3 - 28 เมษายน พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังแนบ

 

1. แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2565 >>>คลิกที่นี่


2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
     - ข้อมูลรายวิชาเปิดลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ม.3 >>>คลิกที่นี่
     - ตารางเรียนภาคฤดู ม.3 >>>คลิกที่นี่


3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
     - ข้อมูลรายวิชาเปิดลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ม.6  >>>คลิกที่นี่
     - ตารางเรียนภาคฤดู ม.6  >>>คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ITA 2023 : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติการใช้บัญชีอีเมลโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา (@woranari.ac.th)
การดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 3 กรณีพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
การเลือกกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2566
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566