การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ผ่านระบบออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Administrator

เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน

     ในการประชุมผู้ปกครองออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

ช่วงแรก: ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร พูดคุยกับผู้ปกครองผ่านระบบ  Webex Meeting (ตามช่วงเวลาที่กำหนด)

(ทั้งนี้ ลิงค์การประชุม Webex Meeting จะแจ้งอีกครั้งผ่านทางครูที่ปรึกษา)

ช่วงที่ 2: ครูที่ปรึกษา พูดคุยกับผู้ปกครองผ่านระบบ Google Meet จาก Google Classroom วิชาวรนารีศึกษา ของแต่ละห้อง (ตามช่วงเวลาที่กำหนด)

สำหรับช่วงเวลาในการประชุมผู้ปกครองแต่ละระดับชั้น คลิกที่นี่

ในการประชุมผู้ปกครองออนไลน์ งานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ได้จัดทำคู่มือการเข้าใช้ webex meeting ดังนี้

คู่มือสำหรับมือถือ คลิกที่นี่

คู่มือสำหรับคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
กิจกรรมการเรียนการสอนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
แบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2567