เกียรติบัตรงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

Administrator

ดาวโหลดเกียรติบัตรงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
- E-Sport >>>Download

- Infographic >>>Download

- คำขวัญอนุรักษ์พลังงาน >>>Download

- โครงงานวิทยาศาสตร์ >>>Download

- ชุดแฟนซี >>>Download

- ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ >>>Download

- ถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ >>>Download

- วาดภาพเหมือนทางชีววิทยา >>>Download

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ITA 2023 : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติการใช้บัญชีอีเมลโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา (@woranari.ac.th)
การดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 3 กรณีพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
การเลือกกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2566
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566