กิจกรรมเชิงบวก

Administrator

        ประชาสัมพันธ์จากงานกิจการนักเรียน

        กิจกรรมเชิงบวก  เป็นกิจกรรมที่นักเรียน หรือ สถานศึกษา จัดทำขึ้นให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อสังคมในมุมมองที่แตกต่างออกไปจากกิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นปกติตามแผนการเรียน  หรือตามที่สถานศึกษากำหนดจากสภาวการณ์เกิดขึ้นมากมายในสังคม  นักเรียนได้รวมกลุ่มกันช่วยกันคิดกิจกรรมที่สร้างสรรค์  เป็นแนวคิดกิจกรรมเชิงบวก  ซึ่งตรงตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์ที่ 5  และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม
  รายละเอียดเพิ่มเติม  >>> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
กิจกรรมการเรียนการสอนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
แบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2567