กิจกรรมเชิงบวก

Administrator

        ประชาสัมพันธ์จากงานกิจการนักเรียน

        กิจกรรมเชิงบวก  เป็นกิจกรรมที่นักเรียน หรือ สถานศึกษา จัดทำขึ้นให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อสังคมในมุมมองที่แตกต่างออกไปจากกิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นปกติตามแผนการเรียน  หรือตามที่สถานศึกษากำหนดจากสภาวการณ์เกิดขึ้นมากมายในสังคม  นักเรียนได้รวมกลุ่มกันช่วยกันคิดกิจกรรมที่สร้างสรรค์  เป็นแนวคิดกิจกรรมเชิงบวก  ซึ่งตรงตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์ที่ 5  และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม
  รายละเอียดเพิ่มเติม  >>> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศผลการรับย้ายนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566
ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียน ปีการศึกษา 2566
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กิจกรรมการเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565