กิจกรรมเชิงบวก

Administrator

        ประชาสัมพันธ์จากงานกิจการนักเรียน

        กิจกรรมเชิงบวก  เป็นกิจกรรมที่นักเรียน หรือ สถานศึกษา จัดทำขึ้นให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อสังคมในมุมมองที่แตกต่างออกไปจากกิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นปกติตามแผนการเรียน  หรือตามที่สถานศึกษากำหนดจากสภาวการณ์เกิดขึ้นมากมายในสังคม  นักเรียนได้รวมกลุ่มกันช่วยกันคิดกิจกรรมที่สร้างสรรค์  เป็นแนวคิดกิจกรรมเชิงบวก  ซึ่งตรงตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์ที่ 5  และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม
  รายละเอียดเพิ่มเติม  >>> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565
เกียรติบัตรงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
เงินปิดบัญชีธนาคารโรงเรียนนักเรียนที่จบ ม. 3 และ ม. 6 ปีการศึกษา 2564
แนวปฏิบัติในการเรียนโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565