คู่มือดาวน์โหลด และใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Administrator

"ร่วมกันดูแลบุตรหลาน ประสานพลัง โรงเรียนและผู้ปกครอง ยุคดิจิตอล 4.0" 

 

ขอเชิญผู้ปกครอง ดาวน์โหลด ติดตั้ง และใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

 

คู่มือ คลิ๊กที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ITA 2023 : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติการใช้บัญชีอีเมลโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา (@woranari.ac.th)
การดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 3 กรณีพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
การเลือกกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2566
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566