ตารางเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.3 และ ม.6

Administrator

ตารางเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 8 มกราคม - 6 มีนาคม พ.ศ. 2565

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 >> คลิกที่นี่

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบให้ผู้เรียนมาเรียนที่โรงเรียน (On-site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
​​​​​​​การทดสอบความรู้ผ่านระบบออนไลน์ Pre Woranari ปีการศึกษา 2565
ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมคลินิคคณิตศาสตร์
การลงทะเบียนเรียนโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2564
หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2564