การลงทะเบียนเรียนโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2564

Administrator

การลงทะเบียนเรียนโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อส่งเสริมการจบหลักสูตรการศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม >>> CLICK

แนวปฏิบัติในการดำเนินการเรียนโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> CLICK

ข้อมูลรายวิชาเปิดสอนเรียนซ้ำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> CLICK

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบให้ผู้เรียนมาเรียนที่โรงเรียน (On-site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
​​​​​​​การทดสอบความรู้ผ่านระบบออนไลน์ Pre Woranari ปีการศึกษา 2565
ตารางเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.3 และ ม.6
ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมคลินิคคณิตศาสตร์
หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2564