เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565

Administrator

เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565
รายละเอียด: นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่ https://bit.ly/3cTDk4a

หรือสแกน QRcode ที่นี่>>> SCAN

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การรับย้ายนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
สมัครสอบ Pre-Woranari 2566
หลักสูตรวิชาหน้าที่พลเมืองบูรณาการต้านทุจริตศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565