ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Administrator

ตารางเรียน + รหัสชั้นเรียน Google Classroom 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

- มัธยมศึกษาปีที่ 1  Click

- มัธยมศึกษาปีที่ 2  Click

- มัธยมศึกษาปีที่ 3  Click

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

- มัธยมศึกษาปีที่ 4  Click

- มัธยมศึกษาปีที่ 5  Click

- มัธยมศึกษาปีที่ 6  Click

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ประกาศการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
แนวทางการจัดการเรียนรู้ วิชาวรนารีศึกษา
แบบบันทึกการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ เดือนพฤศจิกายน
ประกาศการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
รหัสชั้นเรียนออนไลน์ Google Classroom 2/2564