ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมคลินิคคณิตศาสตร์

Administrator

     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมคลินิคคณิตศาสตร์เพื่อให้นักเรียนได้เข้าปรึกษา และทบทวนบทเรียนตามความสนใจของนักเรียน นอกเหนือจากเวลาเรียน

ระหว่่างวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2565

นักเรียนสามารถตรวจสอบ วันเวลา เนื้อหา ในการเข้าห้องเรียนตามตารางเรียนนี้

ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 คลิกที่นี่

ระดับชั้น ม.2 และ ม.5 คลิกที่นี่

ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่คัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมวันรักคณิตศาสตร์ (Math Day) ประจำปี 2565