ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมคลินิคคณิตศาสตร์

Administrator

     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมคลินิคคณิตศาสตร์เพื่อให้นักเรียนได้เข้าปรึกษา และทบทวนบทเรียนตามความสนใจของนักเรียน นอกเหนือจากเวลาเรียน

ระหว่่างวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2565

นักเรียนสามารถตรวจสอบ วันเวลา เนื้อหา ในการเข้าห้องเรียนตามตารางเรียนนี้

ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 คลิกที่นี่

ระดับชั้น ม.2 และ ม.5 คลิกที่นี่

ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบให้ผู้เรียนมาเรียนที่โรงเรียน (On-site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
​​​​​​​การทดสอบความรู้ผ่านระบบออนไลน์ Pre Woranari ปีการศึกษา 2565
ตารางเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.3 และ ม.6
การลงทะเบียนเรียนโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2564
หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2564