ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมคลินิคคณิตศาสตร์

Administrator

     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมคลินิคคณิตศาสตร์เพื่อให้นักเรียนได้เข้าปรึกษา และทบทวนบทเรียนตามความสนใจของนักเรียน นอกเหนือจากเวลาเรียน

ระหว่่างวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2565

นักเรียนสามารถตรวจสอบ วันเวลา เนื้อหา ในการเข้าห้องเรียนตามตารางเรียนนี้

ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 คลิกที่นี่

ระดับชั้น ม.2 และ ม.5 คลิกที่นี่

ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการเลือกกิจกรรมชุมนุมและรายชื่อกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2567
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
กิจกรรมการเรียนการสอนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567