ความภาคภูมิใจของชาววรนารี ทั้งหมด

รางวัลชนะเลิศ และรางวัลเนื้อหาต่อต้านยาเสพติดยอดเยี่ยม การประกวดคลิป TiKTok หัวข้อ “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา”

1 กุมภาพันธ์ 2565

รางวัลชนะเลิศ และรางวัลเนื้อหาต่อต้านยาเสพติดยอดเยี่ยม ถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ผลงานการประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

16 ตุลาคม 2564

ผลงานการประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคใต้ การประกวด IS ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

18 ตุลาคม 2562

รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคใต้ การประกวด IS ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3

รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2562 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับทอง

11 ตุลาคม 2562

รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2562 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับทอง

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ร่วมลงนามความร่วมมือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับการจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

11 ตุลาคม 2562

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ร่วมลงนามความร่วมมือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับการจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สนับสนุนการจัดกิจกรรม “วันทะเลโลก” ประจำปี 2562 World Oceans Day

11 ตุลาคม 2562

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สนับสนุนการจัดกิจกรรม “วันทะเลโลก” ประจำปี 2562 World Oceans Day

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2562 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน

11 ตุลาคม 2562

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2562 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา โรงเรียนที่มีค่าพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 3

11 ตุลาคม 2562

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา โรงเรียนที่มีค่าพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 3

ผู้นำการเปลี่ยนผ่านการศึกษาสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์ ในการประชุมสัมมนาและนิทรรศการดิจิทัลทางการศึกษา 2019 (Digital for Education Forum 2019)

11 ตุลาคม 2562

ผู้นำการเปลี่ยนผ่านการศึกษาสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์ ในการประชุมสัมมนาและนิทรรศการดิจิทัลทางการศึกษา 2019 (Digital for Education Forum 2019)

พิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาและเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ปี 2560

11 ตุลาคม 2562

พิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาและเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ปี 2560

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

11 ตุลาคม 2562

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รางวัลชนะเลิศระดับทอง สถานศึกษาขนาดใหญ่ การคัดเลือกสถานศึกษา ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561

11 ตุลาคม 2562

รางวัลชนะเลิศระดับทอง สถานศึกษาขนาดใหญ่ การคัดเลือกสถานศึกษา ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดีเด่น ระดับเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560

11 ตุลาคม 2562

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดีเด่น ระดับเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

11 ตุลาคม 2562

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุด อันดับที่ 5 ปีการศึกษา 2559

11 ตุลาคม 2562

โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุด อันดับที่ 5 ปีการศึกษา 2559

นักเรียนได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ระดับประเทศ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561

6 ธันวาคม 2561

นักเรียนได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ระดับประเทศ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561

โครงการ SAKURA Science Programme ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

20 มีนาคม 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โครงการ SMTE โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ที่ได้รับคัดเลือกจาก สพฐ. เข้าร่วมโครงการ SAKURA Science Programme ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เยาวชนดีเด่น คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

20 กุมภาพันธ์ 2561

นักเรียนจากโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

นักเรียนได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ระดับประเทศ ประจำปี ครั้งที่ 38 ปี 2560

5 มกราคม 2561

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ระดับประเทศ ประจำปี ครั้งที่ 38 ปี 2560 และได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี