นักเรียนได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ระดับประเทศ ประจำปี ครั้งที่ 38 ปี 2560

Administrator

        เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมประจำปี ครั้งที่ 38 ปี 2560 โดยมีสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัยเข้าร่วมจำนวน 105 สถาบัน

        ในการนี้ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ระดับประเทศและได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนี้

1. รางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขันวาดภาพตามหัวข้อที่กำหนดให้ ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ นายณัฐพล สุริพงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
2. รางวัลชมเชย การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ นางสาวอาทิตยา กมลสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
3. รางวัลชมเชย การแข่งขันเล่าเรื่องภาษาฝรั่งเศส ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ นายศุภวิชย์ เปรียบกล้า มัธยมศึกษาปีที่ 6/9

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

โครงการ SAKURA Science Programme ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
เยาวชนดีเด่น คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561