นักเรียนได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ระดับประเทศ ประจำปี ครั้งที่ 38 ปี 2560

Administrator

        เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมประจำปี ครั้งที่ 38 ปี 2560 โดยมีสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัยเข้าร่วมจำนวน 105 สถาบัน

        ในการนี้ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ระดับประเทศและได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนี้

1. รางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขันวาดภาพตามหัวข้อที่กำหนดให้ ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ นายณัฐพล สุริพงศ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
2. รางวัลชมเชย การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ นางสาวอาทิตยา กมลสิงห์ มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
3. รางวัลชมเชย การแข่งขันเล่าเรื่องภาษาฝรั่งเศส ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ นายศุภวิชย์ เปรียบกล้า มัธยมศึกษาปีที่ 6/9

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2561
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ร่วมลงนามความร่วมมือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับการจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สนับสนุนการจัดกิจกรรม “วันทะเลโลก” ประจำปี 2562 World Oceans Day
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2562 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา โรงเรียนที่มีค่าพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 3