รางวัล กินรีทอง ครั้งที่ 4 สาขาผู้บริหารภาครัฐดีเด่น ประจำปีพ.ศ.2561

Administrator

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 หม่อมหลวงวันชัย  นวรัตน์ ประธานพิธี โครงการยกย่องสร้างสรรค์ "กินรีทอง" คนดีต้นแบบของสังคมไทย มอบรางวัล กินรีทอง ครั้งที่ 4 แก่ ดร.อุดม  ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สาขา ผู้บริหารภาครัฐดีเด่น

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

นักเรียนรับรางวัลพระราชทานการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส
รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคใต้ การประกวด IS ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2562 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับทอง
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2561
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ร่วมลงนามความร่วมมือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับการจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา