ผลงานการประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Administrator

        ผลการประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จัดโดย ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรม ศปบ.วิชาการ "ตลาดนัดการศึกษาออนไลน์" ครั้งที่ ๑ ภายใต้โครงการมหกรรมวิชาการวิชาชีพและการมีงานทำชายแดนใต้

1.  โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลระดับเงิน ประเภท สถานศึกษา
ชื่อผลงาน ร้อยปีวรนารี ฯ ร้อยเรียงวิถีสอน" : มิติการบริหารสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2.  นางสาวนวลอนงค์ พรพิพัฒ ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ได้รับรางวัลระดับทอง
ชื่อผลงาน เทคนิคการสอนออนไลน์กับ ห้องเรียน NAMFON MODEL

3.  นายสุชาติ บุญสนอง ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ได้รับรางวัลระดับเงิน
ชื่อผลงาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ผ่านกระบวนการกลุ่ม ด้วยการทดลองจากโปรแกรมเสมือนจริง Physics-Interactives เรื่อง การสะท้อนแสง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

4.  นายรักก่อ ศิริวัฒน์ ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ได้รับรางวัลระดับเงิน
ชื่อผลงาน การใช้แบบทดสอบออนไลน์ Quizizz ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ในยุค COVID-19 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เลขกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564

5.  นายธนกฤต นิลรัตน์ ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ได้รับรางวัลระดับเงิน
ชื่อผลงาน เทคนิคการสอนห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)

6.  นางสาวฐิติมา ขวัญดี ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ได้รับรางวัลระดับเงิน
ชื่อผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการสะท้อนคิดอย่างเป็นระบบเชิงสร้างสรรค์ด้วย "ตะกร้า 3 ใบ"

7.  นางสาวชนกานต์ ฉิมวงศ์ ครู โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ได้รับรางวัลระดับทองแดง
ชื่อผลงาน รูปแบบการจัดการเรียนรู้ INGS Model ในการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์

คลิกที่นี่
 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563
รางวัลศิษย์เก่าไสใหญ่ดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบไสใหญ่ 85 ปี
รางวัล ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
นักเรียนรับรางวัลพระราชทานการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส