นักเรียนรับรางวัลพระราชทานการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส

Administrator

นักเรียนแผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศส โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา คว้า 3 รางวัลระดับประเทศ (รางวัลพระราชทาน) จากการแข่งขันประจำปี 2562 ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ดังนี้

1. นางสาวกัญญารัตน์ มะลิด ม. 5/9 รางวัลที่ 3 ขับร้องเพลงเดี่ยวภาษาฝรั่งเศส เพลง Mon mec à moi

2. นางสาวสิรินาถ ราชแก้ว ม. 4/9 รางวัลที่ 3 วาดภาพในหัวข้อ En souvenir de S.A.R. la Princesse Galyani Vadhana et de sa vision pour l'enseignement du français : "Horizon 4.0 pour le français en Thaïlande"

3. นายธามรินทร์ ชมชื่น ม. 6/9 รางวัลชมเชยเล่าเรื่อง หัวข้อ Le Voyage

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคใต้ การประกวด IS ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2562 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับทอง
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2561
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ร่วมลงนามความร่วมมือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับการจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สนับสนุนการจัดกิจกรรม “วันทะเลโลก” ประจำปี 2562 World Oceans Day