รางวัลศิษย์เก่าไสใหญ่ดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบไสใหญ่ 85 ปี

Administrator

นายอนันต์  ผุดเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าไสใหญ่ดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบไสใหญ่ 85 ปี เป็นผู้ประกอบคุณงามความดีและมีความเสียสละต่อส่วนรวม เป็นประโยชน์ต่อสังคม

คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563
ผลงานการประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รางวัล ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
นักเรียนรับรางวัลพระราชทานการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส