รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563

Administrator

นายอนันต์  ผุดเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563 
จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

นายนพดล  หมิดทองคำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563 
จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

คลิกที่นี่

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

รางวัลศิษย์เก่าไสใหญ่ดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบไสใหญ่ 85 ปี
ผลงานการประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รางวัล ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
นักเรียนรับรางวัลพระราชทานการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส