รางวัล พระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2564

Administrator

นายอนันต์  ผุดเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ได้รับรางวัล พระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564
จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)

คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

รางวัลศิษย์เก่าไสใหญ่ดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบไสใหญ่ 85 ปี
ผลงานการประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รางวัล ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
นักเรียนรับรางวัลพระราชทานการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส