รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคใต้ การประกวด IS ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Administrator

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
ขอแสดงความยินดีกับ

  1. นายอัฏาวุธ  หนูเอียด

  2. นายอภิสรณ์  สุวรรณโณ

  3. นางสาวรดามณี  วิสมิตนันท์

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคใต้
การประกวด IS ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

นักเรียนรับรางวัลพระราชทานการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส
รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2562 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับทอง
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2561
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ร่วมลงนามความร่วมมือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับการจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สนับสนุนการจัดกิจกรรม “วันทะเลโลก” ประจำปี 2562 World Oceans Day