รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2561

Administrator

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลาได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

1.  รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน)  ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียน 2,500 คน ขึ้นไปสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 19,429.09  kgCO2e ประจำปี 2561 

2. รางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน)  ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียน 2,500 คน ขึ้นไป สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 15,633.21 kgCO2e ประจำปี 2561

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

นักเรียนรับรางวัลพระราชทานการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส
รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคใต้ การประกวด IS ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2562 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับทอง
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ร่วมลงนามความร่วมมือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับการจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สนับสนุนการจัดกิจกรรม “วันทะเลโลก” ประจำปี 2562 World Oceans Day