นักเรียนได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ระดับประเทศ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561

Administrator

        เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ระดับประเทศ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        ในการนี้ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมการแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ระดับประเทศและได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลที่ 3 ดังนี้

ทีมจากโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย
1. นายนนทกร กลัดบุบผา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9
2. นายกษิดิศ วิทยานุเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9
3. นางสาวผกามาศ ถีราวุฒิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9
4. นางสาวนันท์นภัส อนันต์ถาวร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9

ครูผู้ฝึกซ้อมโดย นายพฤฒ ใบระหมาน

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

เยาวชนดีเด่น คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
นักเรียนได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ระดับประเทศ ประจำปี ครั้งที่ 38 ปี 2560