พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเด็กที่มีความประพฤติดี

Administrator

วันที่ 20 มกราคม 2565 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเด็กที่มีความประพฤติดี เป็นแบบอย่างที่ดีด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 และมอบรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน นางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน อาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียน ผู้ที่ได้รับรางวัลเด็กดีมีความประพฤติดี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 และผู้รับรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรมในรูปแบบคลิปวีดิโอ หัวข้อ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน” รวมทั้งสิ้น จำนวน 90 คน ณ ห้องประชุมสุรัฐจิตต์ ชั้น 2 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาได้มีการควบคุมการดำเนินงาน ภายใต้มาตรการของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ชมภาพเพิ่มเติมจากงานโสตทัศนศึกษา >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

รางวัลชนะเลิศ และรางวัลเนื้อหาต่อต้านยาเสพติดยอดเยี่ยม การประกวดคลิป TiKTok หัวข้อ “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา”
รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดทำคลิปวิดีโอภาษาและวัฒนธรรม
รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดทำคลิปวิดีโอภาษาและวัฒนธรรม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับประเทศ การแข่งขันร้องเพลงเดี่ยวภาษาฝรั่งเศส
แสดงความยินดีกับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 สำหรับการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา