กลุ่มสาระ | วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ผลงาน

ผลงานทางวิชาการ โดย นายนภดล ภูริมงคล

26 กันยายน 2564

คู่มือการใช้แอปพลิเคชัน PLAY (Padlet, Liveworksheets, Answergarden และ Youtube) ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ภาพกิจกรรม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ