กลุ่มสาระ | วิทยาศาสตร์

ผลงาน

งานวิจัย โดย นางสาววรรณดี สันโห

1 กรกฏาคม 2561

งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ภาพกิจกรรม