ผลงานทางวิชาการ โดย นายนภดล ภูริมงคล

Administrator

คู่มือการใช้แอปพลิเคชัน PLAY (Padlet, Liveworksheets, Answergarden และ Youtube) ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

โดย นายนภดล ภูริมงคล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ่านรายละเอียดคู่มือการใช้งาน

   Padlet  >> CLICK

   Liveworksheets  >> CLICK

   Answergarden   >> CLICK

   Youtube  >> CLICK

 

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

รายงานวิจัยโดย นายนพดล หมิดทองคำ
รายงานการวิจัย โดย นางสาวนาฏญา บุญนะรัตน์
ผลงานทางวิชาการ โดย นางสาวสาวิตรี บูละ
ผลงานทางวิชาการ โดย นางสาวสาวิตรี บูละ
ผลงานทางวิชาการ โดย นางพัชนีย์ มาฮาซัน