ผลงานทางวิชาการ โดย นางพัชนีย์ มาฮาซัน

Administrator

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา สาระศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา โดยใช้แบบฝึกทักษะทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

โดย นางพัชนีย์ มาฮาซัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

อ่านรายละเอียด >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ผลงานทางวิชาการ โดย นางอรทัย แก้ววิชิต
การเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
การเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น
ผลงานทางวิชาการ โดย นายนภดล ภูริมงคล