ผลงานทางวิชาการ โดย นางพัชนีย์ มาฮาซัน

Administrator

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา สาระศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา โดยใช้แบบฝึกทักษะทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

โดย นางพัชนีย์ มาฮาซัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

อ่านรายละเอียด >> คลิกที่นี่

บทความแนะนำที่เกี่ยวข้อง

รายงานวิจัยโดย นายนพดล หมิดทองคำ
รายงานการวิจัย โดย นางสาวนาฏญา บุญนะรัตน์
ผลงานทางวิชาการ โดย นางสาวสาวิตรี บูละ
ผลงานทางวิชาการ โดย นางสาวสาวิตรี บูละ
ผลงานทางวิชาการ โดย นางพัชนีย์ มาฮาซัน